ارتباط با فرماندار

 شماره تماسهای داخلی:                            05437142766 -05437142160
 پست الکترونیکی sarbazfarmandari@yahoo.com
  farmandarisarbaz@gmail.com
 
معاون سیاسی و اجتماعی:                              05437142263
 معاون عمرانی:

05437142254