چارت سازمانی

فرماندار

مسئول دفترفرماندار

امور بانوان

روابط عمومی

حراست

امور اداری و مالی

دبیرخانه

معاون امور سیاسی و اجتماعی

دفتر امور سیاسی و انتظامی

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی

دفتر عمرانی

دفتر امور شهری و شوراها

دفتر امور روستایی و شوراها

دفتر برنامه ریزی و اشتغال

دفتر فناوری اطلاعات وآمار