بخش پیشین

 پیشین یکی از بخشهای شهرستان سربازاست. پیشین در ۸ کیلومتری مرز پاکستان  قرار دارد و سدی نیز به نام سد پیشین در چند کیلومتری آن ساخته شده است.

بخش پیشین از توابع شهرستان سربازبه دلیل شرایط آب وهوایی خاص اولین نقطه از کشور است کاشت وبرداشت محصول گندم در آن انجام می‌شود

بیشترین فعالیت مردم پیشین کشاورزی و باغداری میباشدو عده‌ای از مردم در بازارچه مرزی پیشین در امر صادرات و واردات فعالیت دارند 

نزدیکی مرز پیشین با بندر کراچی می تواند نقش اساسی در صادرات و واردات کالا بین دو کشور ایران و پاکستان ایفا کند.

  

.