بخش سرباز

بخش سرباز با مساحت 4678کیلومتر مربع با جمعیتی بالغ بر 98 هزار نفر از شمال به شهرستان مهرستان و از جنوب به پارود و از شرق به بخش آشار و از غرب به شهرستان ایرانشهر و نیکشهر واقع شده است دارای آب وهوای متنوع و دارای پتانسیل های گردشگری،کشاورزی،صنعتی،تجاری فراوان می باشد سرمنشا رودخانه سرباز در بخش سرباز قرار دارد